4 Kasım 2021

Hakim ve Savcılar Kurulunu Tanıyalım

HSK’YI TANIYORUZ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. HSK ülkemizde adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

HSK toplamda on üç üyeden oluşur ve iki daire halinde çalışmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. HSK’nin Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır. Ayrıca bu kurulların kendi içerisinde ayrı görevleri bulunmaktadır. 

Genel Kurulun görevlerine baktığımızda birçok görevi bulunmaktadır. Bunların içerisinde başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek, dairenin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek gibi önemli görevler bulunmaktadır. Ayrıca adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, yükselme, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme gibi başlıca görevleri de vardır. Son olarak da kurulun stratejik planını onaylamak ve uygulamasını takip etmek, tetkik hâkimlerini atamak, Hâkim ve Savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, kanun ve diğer mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek görevleri içerisinde yer almaktadır. 

Birinci Dairenin görevlerine baktığımızda ise; Hâkim ve Savcılarla ilgili olarak atama, nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma, müstemir yetkileri düzenleme, yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme gibi görevleri vardır. Ayrıca Hâkim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme Teftiş kuruluna yaptırmak, hâkim ve savcıların hakkındaki ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak, ilgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın mahkeme veya hakimlikleri belirlemek, staj mahkemelerini belirlemek gibi başlıca görevleri de vardır. Son olarak BAM ve BİM arasındaki iş bölümü ile İlk Derece Mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara bağlamak ve Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak ile görevlidir. 

İkinci Dairenin görevlerine baktığımızda ise; hâkim ve savcıların her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek, geçici yetkiyle yer değiştirmeye veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek, meslekte uygun görülmeyenler hakkında karar vermek başlıca görevleridir. Ayrıca hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek, Meslekten çekilme ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek gibi görevleri de yer almaktadır. 

Genel Sekreterliğin görevlerine baktığımız da ise; kurulun büro işlemlerini yürütmek, kurulun taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurulu temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hizmetleri yürütmek, hâkim ve savcıların sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak, kurulun arşiv hizmetlerini yürütmek, kurul üyeleri ile Kurulda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek gibi başlıca görevleri vardır. Ayrıca kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda UYAP kullanılmasını sağlamak, kanunlarda gösterilen veya başkanlık, genel kurul veya daireler tarafından verilen diğer işleri yapmak görevlerinin içerisinde vardır.  

Son olarak Teftiş Kurulunun görevlerine baktığımızda, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak gibi görevleri vardır. Ayrıca Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda Kurula teklifte bulunmak, kanun ve diğer mevzuata gösterilen veya Kurul tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevlidir. 

Bu haftalık bu kadar 😊 Genel olarak HSK’nin işleyişi hakkında bilgi sahibi olduk. Bir sonraki yazımızda birtakım istatistiki bilgilerle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın 😉

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir