Adli Yargı Programı

Sınav Hakkında

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olmak,
Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1988 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)
c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

DERSLER Adli Hk. İdari Hk. İdari Hk. (Av.) Adli Hk. (Av.)
Türkçe 6 6 6 6
İnkılap Tarihi 6 6 6 6
Kültür Medeniyet 6 6 6 6
Matematik 6 6 6 6
Vatandaşlık 6 6 6 6
Anayasa Hukuku 7 7 7 7
İdare Hukuku 7 7 7 7
Medeni Hukuku 7 7 7 7
Borçlar Hukuku 6 7 7 6
Ceza Hukuku 6 7 7 6
İcra-iflas Hukuku 6 6
Ticaret Hukuku 6 6
Medeni Usul 7 7 7 7
İdari Yargı 7 7 7 7
Ceza Usul 6 6
İş Hukuku 5 5
Vergi Usul  7 7
Vergi Hukuku  7 7
Maliye  3 3
Ekonomi  4 4
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru

26-27 KASIM 2022 SINAVINA GÖRE SINAV ŞEKLİ VE SÜRELERİ

Oturum SAAT Soru Sayısı Süre Açıklama
GYGK+Ortak Alan 10.15 65 80 dk Adli+İdari+Av.Adli girmek zorundadır.
ADLİ YARGI ALAN 14.45 35 50 dk Adli Yargı öğrencileri girmek zorundadır.
İDARİ YARGI ALAN 10.15 35 50 dk İdari Yargı öğrencileri girmek zorundadır
AV. – ADLİ YARGI 10.15 35 50 dk Avukatlıktan Adli Yargı öğrencileri girmek zorundadır.

Eğitim Programları

SON 8 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

Sınav Tarihi: 26-27 Kasım 2022 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1200
Avukat mesleğinden   150
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu   150
TOPLAM  1.500
Sınav Tarihi: 25-26 Aralık 2021 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 800
Avukat mesleğinden   100
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu   100
TOPLAM  1.000
Sınav Tarihi: 21 Kasım 2020 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    100
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.200
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    200
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.300
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.600
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.500
 TOPLAM 1.500
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden    750
 TOPLAM 2.750
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016 Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden 1.500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBF/SBF mezunu 200
Avukat mesleğinden 100
TOPLAM  3.800

 

TOPLAM DERS SAATİ 488

ADLİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU 36
İDARE HUKUKU 36
İYUK 28
CEZA HUKUKU (GENEL+ÖZEL) 44
CEZA MUHAKEME HUKUKU 24
BORÇLAR HUKUKU 44
MEDENİ HUKUK 48
TİCARET HUKUKU 50
İCRA İFLAS HUKUKU 32
MEDENİ USUL 32
İŞ HUKUKU 20
394
TARİH 44
TÜRKÇE + MATEMATİK (OFFLINE HEDİYE) 50
Sıfır Sorun: Akademi Genel Yetenek Genel Kültür Öğrenme Sistemi Dönem Boyu
Erhan Hoca ve Rehber Hocalar Eşliğinde Rehberlik Dersleri Dönem Boyu

*Ders saati 45 dk olarak hesaplanmaktadır.

İstanbul dışında olan öğrencilerimiz için aynı kadro ve aynı imkanlar ile online eğitimdeyiz.
Online platformumuz olan ilkuzem.com adresi üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

fatihsultanmehmet
hakimlik kursu online
Adli İdari Yargı İlkuzem
tr3
kampusteegitim
Hakimlik Sınavlarının Adresi,
Hakimlik Akademisi