20 Nisan 2022

Hakimlik Mülakatında Hangi Sorular Geldi? #3

61- CMK’da kolluk türleri ve birini açıklayınız.

62- Bilirkişi raporu ile uzman görüşü nedir, farkları nelerdir?

63- İcap nedir?

64- Ön ödeme nedir?

65- Kadının kendi soyadını kullanmasını anayasadaki eşitlik ilkesi açısından değerlendirin.

66-Uzman görüşü

67- Cumhuriyet savcısının görevleri

68- Kanun koyucunun kasıtlı susması

69- Karine nedir? Örnek veriniz. 

70- Tutuklanma sebeplerini sayınız.

71- Davanın aşamalarını sayınız.

72- Ön inceleme duruşmasını anlatınız.

73- HMK’daki eski hale getirmeyi anlatınız.

74- Bağlılık kuralı nedir?

75- Yetki sözleşmesi

78- Militan demokrasi ve ödemezlik defi

79- Davaların birleştirilmesi, davaların ayrıştırılması ve bunlara gidilen kanun yolları

80- Arabuluculuk bekletici mesele, ön mesele, suçun unsurları

81- Asli müdahale, feri müdahale, dava arkadaşlığı, iletişimin dinlenmesi, tespiti

82- Ön ödeme nedir anlatın. Sınırlarını söyleyin. 

83- Savcı cezayı nasıl belirler? Altsınız? 30 TL?

84- Yetki sözleşmesi nedir? Amaçları nedir? Niteliği? Kimler arasında yapılır?

85- Davalı duruşmaya gelmezse yapılan işlemlere itiraz edememesi durumu?

86- Hangi süreden sonra yenileme harcına tabi? Harcın ismi dilekçesi nedir?

87- Davacı-davalı duruşmaya gelmezse ne olur? Yenileme harcı ne zamana kadar yatırılır?

88- Aşkın sigorta nedir?

89- HAGB, davaya katılma, hukuk yargılamasına hakim olan ilkeler, katılma alacağı

90- Aşkın menfi müspet zarar, zamanaşımı hak düşürücü süre farkı, ceza mahkemesinin verebildiği kararlar

91- Ön inceleme aşamasını anlatır mısınız?

92- Feraiz nedir?

93- Basit yargılama usulünü anlatınız

94- Avukatların yargılanma usulü 

95- HAGB’yi anlat

96- Gerçek içtima ve istisnaları

97- Borcu sona erdiren haller

98- Birleşik suç

99- Terditli dava, topluluk davası ve denetimli serbestlik şartlarını açıklayınız.

100- İddianamenin iadesi sebepleri

101- Zorunlu müdafilik halleri nelerdir? 

102- Borçlar hukukunda hukuka uygunluk halleri nelerdir?

103- Nafaka çeşitlerini sayınız. Yoksulluk nafakası hangi halde hükmedilir, kaldırılır?

104- CMK’da yetkiyi anlatınız.

105- HMK’da görevsizlik ve yetkisizlik kararı üzerine taraflar ne yapmalı, süresi, bu karardan sonra taraflar üzerine düşeni yapmazsa mahkeme neye karar verir?

106- Hapis cezasının ertelenmesi

107- Bağlılık kuralı

108- İstihkak davası

109- Seri muhakeme

110- Tekerrür

111- Koruma tedbirleri sebebiyle tazminat davası, ibra, cezai şart

112- Hakimlik/savcılık teminatı

113- CMK uyarınca avukat bürosunda arama usulü

114- İBK bahset

115- Dava-taraf ehl bahset

116- İspat yükü – karşı ispat yükü nedir

117- Vasinin görevleri, illiyet bağını kesen haller, hırsızlıkta indirim sebepleri, kullanma hırsızlığı nedir

118- İcranın geri bırakılmasını anlatınız

119- Hak yoksunluklarını sayınız.

120- Kamu davasının açıklamasının ertelenmesini anlatınız.

121- Konişmento – bağlılık kuralı – hak yoksunlukları ve neden var oldukları – ön ödeme – butlan

122- Müsadere, TCK m.z 53, tenkis davası, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

123- HMK’ya göre davalı tarafın değiştirilmesi nasıl olabilir?

124- Borçlar hukukunda kusursuz sorumluluk halleri nelerdir?

125- Otopsi nedir? Tekerrür nedir? İcra takip yolları nelerdir?

126- Beyaz ciro, karşılaşma ve yakınsama suçları

127- Pey akçesi, militan ve jakoben demokrasi, retret

128- Ceza muhakemesinde şikayet

129- Gözlem altına alma

130- Acele kamulaştırma

131- Kazanç müsaderesi nedir

132- TCK- bağlılık kuralı? Haksız fiilde tazminattan indirim sebepleri nelerdir?

133- İşçinin ve işverenin yükümlülükleri nelerdir? İşçinin işveren ekipmanına zarar vermesi halinde ne olur?

134- Güveni kötüye kullanma 

135- Hırsızlık, dolandırıcılık farkları

136- Kanun yararına bozma ve temyiz Ad bak yapar hukuk uygulaması nedenleri zorunluluk hali meşru savunma nedir

137- Arama ve el koyma tedbirlerine kim karar verir, hangi durumlarda yapılır

138- Menfi zarar müspet zarar nedir açıkla

139- Demokrasi açığı nedir

140- Vasinin çekinme ve yasaklılık halleri, cezalar ve süreleri

141- Adli kontrol, evlenmenin mutlak butlan ve nisbi (nispi?) butlan sebepleri, velayet vasilik arası fark

142- Ceza kanununa göre temyiz sebepleri ve vesayet nedenleri

143- Bağlılık kuralı, fikri içtima, tenkis davası, öbt nelerdir, eski hale getirme

144- Retret hak yoksunlukları

145- Retret, zincirleme suç, vasilikten kaçınma sebepleri

146- Önödeme, otopsi nedir, hakim cezayı nasıl belirler

147- HMK’daki ilkeleri sayınız.

148- Tutukluluğun gözden geçirilmesi

149- İşçinin işverene yükümlülükleri

150- Mİ’ya göre yerleşim yerini anlatınız.

151- İşçinin işverene karşı hukuku ve borçlar hukukundan doğan borçları nelerdir*

152- Önödeme uygulanabilen suçlar nelerdir?

153- Nafaka türleri, tedbir nafakası, yardım nafakası, alacaklı temerrüdü, borçlu temerrüdü

154- Kaç tane vasiyetname çeşidi vardır

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir