20 Nisan 2022

Hakimlik Mülakatları Gelen Sorular #4

155- Zincirleme suç nedir

156- Mirasbırakan iptal davasını hangi sebeplerle açabilir?

157- Mirasın reddi nedir, kimler reddedebilir, nasol reddedebilir?

158- İrtikap rüşvet farkı, mütemadi suç, cezayı kaldıran sebepler

159- Eski hale getirme, hüküm uyuşmazlığı, tamamlama haczi

160- Fikri içtima, davanın ıslahı ve tenkis davası

161- Eksik – tam teselsül. Müteselsil sorumluluk. Fikri içtima. Eksik borç

162- İddianamenin iadesi sebepleri

163- Sanık lehine olan yargılanmanın yenilenmesi

164- Çekin unsurları

165- İşçinin haklı nedenle fesih halleri ve örnek

166- Adliyeye karşı suçlardan örnek veriniz

167- Islah nedir?

168- Tekerrür nedir?

169-Avukatı şikayet edecek olsanız nasıl bir usul izlerdiniz?

170- Zincirleme suç

171- Konkordato

172- Hukuk yargılamasına hakim olan ilkeler

173- Fiil ve faille bağlılık nedir

174- HMK’ya hakim olan ilkeler 

175- Genel işlem koşulu nedir

176- Butlan ne demektir

177- Mutlak butlan ve nisbi butlanı açıklayın

178- Hapis cezasının ertelenmesini anlatınız

179- Zincirleme suç, olağanüstü zamanaşımı, fikri içtima anlatınız ve örnek veriniz

180-HAGB, Tekerrür, içtima açıklayınız

181- Vasinin görevleri

182- TBK’da düzenlenen kusursuz sorumluluk halleri

183- Haksız fiil zamanaşımı, bağlılık kuralı, yargılama ilkeleri soruldu

184- Uzlaştırma

185- Hüküm uyuşmazlığı

186- Eski hale getirme

187- Takip çeşitleri, tekerrür

188- Yaş küçüklüğü

189- Muvazaa nedir

190- Kısmi dava belirsiz alacak davası farkları nelerdir

191- HAGB nedir

192- Fikri içtima nedir

193- Konkordato 

194- Zincirleme suç

195- Kamu davasına katılma

196- Duruşmadan vareste tutulma

197- İcra takip yolları

198- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

199- Yorum türleri nelerdir

200- Birleşik suç

201- İletişimin tespiti

202- Bekletici mesele – ön sorun

203- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

204- Tekerrür ve muvazaa

205- CMK’da hangi hallerde red kararı verilir?

206- HMK’da dava şartları

207- Yetki sözleşmesi

208- CMK’daki hüküm türleri

209- Menfi tespit davası ve istirdat davası arasındaki farkları açıklayınız

210- KYOK’a karşı başvuru yolu nedir, reddedildikten sonra ne olur?

211- Soruşturmayı kim yürütür, her zaman savcı mı yürütür?

212- Seri muhakeme usulü

213- Bağlılık kuralı

214- Ölüm karinesi

215- Fail ve fiil ile bağlılık kuralı

216- CMK kanun yolları, süresi, sürenin başlangıç anı, istinafın hükme etkisi, HMK istinaf süresi

217- Dernek üyeliği ve iş kazası görevli yetkili mahkemeler

218- Kanun yararına bozmayı anlatınız

219- Kanun önünde eşitlik nedir

220- Adalet nedir

221- Feragat kabul sulh nedir?

222- Ön ödeme nedir? Nasıl hesaplanır? İlam niteliğindeki belgeler? İstirdat davası? Menfi tespit-istirdat farkları

223- Konkordato nedir? Konkordato projesinde verilecek belgeler? Hangi mahkemeden istenir?

224- Delil tespiti nedir?

225- Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suç nedir? 

226- Hukuk davaları nelerdir?

227- Davaların yığılması nedir?

228- Konkordato nedir, istenen belgeler nelerdir, kim tarafından karar verilir? HAGB, seri muhakeme

229- İntifa hakkı, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının sınırları

230- Konkordato

231- İmza yerine geçen belgeler nelerdir?

232- Görme engelliler için bir düzenleme var mıdır?

233- Tamamlama haczi nedir ve icra müdürü talep üzerine mi yapar?

234- Teşebbüs nedir ve hangi suçlara uygulanmaz?

235- HMK’ya göre tanıklıktan çekinme sebepleri ve istisnaları

236- İnşai dava, teşebbüs suçu, gaiplik

237- Tutuklu ile hükümlü arasında hakları kullanma bakımından fark var mıdır? Örnek verir misiniz?

238- Hak yoksunluğu nedir? Vesayet şartları nelerdir? Vesayet ile kayyımlık arasında fark var mıdır?

239- Silah kavramını açıklayınız.

240- Dernek kaç kişiyle kurulur? Nasıl tüzel kişilik kazanılır? Hangi amaçla kurulamaz?

241- Ön ödeme nedir, ücret nasıl belirlenir?

242- Menfi – müspet zarar, TCK’da yerellik

243- Lekelenmeme hakkı

244- Şufa hakkı

245- Fail ve fiille bağlılık

246- Kamu davasının nakli

247- Kanun yapma süreci 

248- İrtikap suçu

249- Gabin

250- Silah temini

251- İsticvap, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz farkı, zincirleme suç

252- Kusursuz sorumluluk halleri

253- Ön ödeme nedir nasıl yapılır 

254- Adliyeye karşı suçlar

255- Delil tespiti nedir, hangi mahkemede görülür?

256- İcareteyn vakıf, mukataa vakıf nedir?

257- İritfak hakları

258- Taşınmaz yükü

259- Beyaz hüküm

260- Eşya ve kazanç müsaderesi nedir?

261- Gizli soruşturmacı tedbirinden bahseder misiniz?

262- Yetki sözleşmesini açıklayın. 

263- Kesin yetki nedir?

264- İletişimin denetlenmesi

265- CMK’da olağanüstü kanun yolları

266- İrtifak hakkı nedir, kişisel hakları sınırlamanın sınırları nelerdir?

267- İhtiyati haciz

268- Ceza sorumluluğunu azaltan haller nelerdir?

269- Amirin emrinin ifası nedir?

270- Gizli soruşturmacı nedir?

271- Asli ve feri müdahili açıklayınız.

272- Karşı dava, yetki sözleşmesi, iletişimin tespiti kararı

273- Kanun yapma süreci, irtikap, gabin, silah temini

274- Nafaka türleri, tedbir nafakası, boşanma sebepleri, terk, fiil ve faile bağlılık ilkesi, otopsi

275- Tutukluluğun gözden geçirilmesini kim talep eder ve hangi sürede…?

276- HMK’da dava çeşitleri

277- Belirsiz alacak davasının açıklayınız.

278- TBK kusursuz sorumluluk halleri

279- TCK yer bakımından yargılama

280- Hukuk uyuşmazlığı, kim çözer?

281- Mahsup

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir