İdari Yargı Programı

Sınav Hakkında

SINAV BAŞVURU KOŞULLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile avukatlık mesleğinden alınacak idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar ) doldurmamış olanlar

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1981 ve daha sonra olanlar), doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)

c) Adli yargı yazılı yarışma sınavı, avukatlık mesleğinden adli yargı yazılı yarışma sınavı ile avukatlık mesleğinden idari yargı yazılı yarışma sınavı için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

 

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

DERSLERE GÖRE KONU/SORU DAĞILIMLARI

DERSLER Adli Hakimlik İdari Hakimlik İdari Hakimlik (Avukat) Adli Hakimlik (Avukat)
Türkçe 6 6 6 6
İnkılap Tarihi 6 6 6 6
Kültür Medeniyet 6 6 6 6
Matematik 6 6 6 6
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 6 6 6
Anayasa Hukuku 7 7 7 7
İdare Hukuku 7 7 7 7
Medeni Hukuku 7 7 7 7
Borçlar Hukuku 6 7 7 7
Ceza Hukuku 6 7 7 7
İcra-iflas Hukuku  6   7
Ticaret Hukuku  6   7
Medeni Usul 7 7 7 7
İdari Yargı 7 7 7 7
Ceza Usul  6   7
Vergi Usul  7 7  
Vergi Hukuku  7 7  
Maliye+Ekonomi  3+4 3+4  
İş Hukuku 5    
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru

ADLİ/İDARİ YARGI HAKİMLİK SINAV OTURUMLARI VE SORU/SÜRE DAĞILIMLARI

Oturum Sınav Soru Sayısı Süre
Sabah Oturumu GKY + ortak alan 30+35 80 dakika
  GKY + ortak alan + idari hakimlik 30+35+35 80 + 50 dakika
(İİBF-SBF / Hukuk / Avukat) GKY + ortak alan + adli hakimlik 30+35+35 80 + 50 dakika
  GKY + ortak alan + idari hakimlik + adli hakimlik 100+35 80 + 50 + 50 dakika
Öğle Oturumu Adli hakimlik (avukat) 35 50 dakika
  İdari hakimlik (avukat) 35 50 dakika
(Sadece Avukat) Hem adli (avukat) hem idari (avukat) hakimliğe başvuranlar (2 kitapçık) 35+35 50 + 50 dakika

SON 5 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden 1.500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu 200
Avukat mesleğinden 100
TOPLAM  3.800
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2016
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 2.000
Avukat mesleğinden    750
 TOPLAM 2.750
Sınav Tarihi: 3 Haziran 2017
  Sayı
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.500
 TOPLAM 1.500
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2017
 
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    500
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.600
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2018

Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019

 
Adli Yargı Hakim/Savcılık Hukuk mezunu 1.000
Avukat mesleğinden    200
İdari Yargı Hakimliği Hukuk veya İİBf/SBF mezunu    100
TOPLAM  1.300
Sınav Tarihi: 29 Aralık 2019
İDARİ HAKİMLİK
ANAYASA HUKUKU 30
İDARİ HUKUK 60
İYUK
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 25
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 32
MEDENİ HUKUK 45
VERGİ 45
MEDENİ USUL 30
İKTİSAT 32
MALİYE 25
324
MATEMATİK + TARİH 60
TOPLAM 384

İstanbul dışında olan öğrencilerimiz için aynı kadro ve aynı imkanlar ile online eğitimdeyiz.
Online platformumuz olan ilkuzem.com adresi üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

istanbulkampuslerine
iki-yıl-üst-üste-türkiye-birincisi
tr3
tr2
kampusteegitim
HAKİMLİK AKADEMİSİ 2020/2 HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMI
1.GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 3 Temmuz
BAŞLANGIÇ SAATLERİ 09.00
BİTİŞ SAATLERİ 18.00
 Hafta içi gruplarında 3 veya 4 gün ders yapılacak olup hafta içi 5 gün boyunca ders konulmayacaktır. Derslerin içeriklerine göre ortalama 3 gün ders yapılacaktır. Etüt dersleri, ek dersler diğer günlere konulabilecektir. Hafta içi grubu öğrencisinden haftanın 7 gününden minimum 4 günü müsait etmesi beklenir.
HAKİMLİK AKADEMİSİ 2020/2 HAFTA İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
2.GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 5 Temmuz
BAŞLANGIÇ SAATLERİ 09.00
BİTİŞ SAATLERİ 18.00
HAKİMLİK AKADEMİSİ 2020/2 HAFTA SONU EĞİTİM PROGRAMI
1.GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 3 Temmuz
BAŞLANGIÇ SAATLERİ 09.00
BİTİŞ SAATLERİ 18.00
*Hafta sonu gruplarında hafta içi bir veya iki akşam 18.00-22.00 saatleri arasına ek ders, etüt dersi konulabilir.
HAKİMLİK AKADEMİSİ 2020/2 HAFTA İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
2.GRUP BAŞLANGIÇ TARİHİ 5 Temmuz
BAŞLANGIÇ SAATLERİ 09.00
BİTİŞ SAATLERİ 18.00
Hakimlik Sınavlarının Adresi,

Hakimlik Akademisi

detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Hakimlik Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: